KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Zimné záhrady Ponúkame návrh a realizáciu zimných záhrad - podľa predstáv zákazníka viac >
Okná Ponúkame plastové ako aj hliníkové okná - dodávka aj s montážou. viac >
Drogéria a chémia Ponúkame na predaj čistiace prostriedky a drogériu. V prípade záujmu nás kontaktujte ohľadom aktuálneho sortimentu a aj aktuáln... viac >
Posilovací stroj Ponúkam na predaj posilovací stroj. Cena je 80€. Barter je 50 %. viac >

Suchá nad Parnou


Riešená lokalita sa nachádza v blízkosti centra obce Suchá nad Parnou v zastavanom území (intraviláne) obce. Jedná sa o nezastavaný priestor ohraničený pozemkami RD (prevažne záhrady) a ďalej priestorom objektu kultúrneho domu s pozemkom určeným podľa UPN-O na funkciu relaxácie.

Súčasťou projektu stavby je riešenie skupina 15 samostatných garáží v susedstve prístupovej komunikácie k objektu bytového domu.

 

 

 Informácie pre uchádzačov o realizáciu investičnej akcie 32 b.j. v lokalite Suchá nad Parnou

 
Účelom pripravovanej stavby je vytvorenie priestorov a podmienok pre bývanie na riešenom území v súlade s potrebami obce, vrátane zabezpečenia zodpovedajúceho technického a dopravného vybavenia. Podmienkou však je rešpektovanie enviromentálnych požiadaviek pri predpokladanom územnom rozvoji obce Suchá nad Parnou. Ťažisková funkcia je jednoznačne definovaná ako trvalé bývanie a relax.
 
Počet novovytvorených bytov           32 bytov
Výmera podlahovej plochy bytov vrátane balkónov            2197,44 m2
Zastavaná plocha hlavného objektu   683,12 m2
Zastavaná plocha - terasy, rampy a výrov, schody   48,23 m2
Počet parkovacích stání         17 stání
Počet garáží na pozemku       15 garáží
Zastavaná plocha garáží         270 m2
 
Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu
 
Stavebné práce podľa tohto projektu budú vecne a časovo prevádzané tak, aby bolo obmedzenie činností súvisiacich s výstavbou minimálne. Vecné väzby súvisiace s výstavbou spočívajú predovšetkým v príprave staveniska, so zriadením pripojok inžinierskych sietí, s napojením na dopravný systém v obci, terénnymi a sadovými úpravami, ako aj s režimom odvozu materiálu po výkopových prácach a dovozu materiálov pre výstavbu objektu. Časovo sa predpokladá výstavba v lehote do 18 mesiacov od zahájenia stavby. Táto lehota bude upresnená podľa ponuky vybraného dodávateľa stavby. Projektant predpokladá kratšiu reálnu dobu výstavby.
 
Termímy začatia a dokončenia stavby
 
Zahájenie výstavby   : dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
Lehota výstavby       : cca 18 mesiacov od začatia stavby
 
Riešená lokalita sa nachádza v blízkosti centra obce Suchá nad Parnou v zastavanom území (intraviláne) obce. Jedná sa o nezastavaný priestor ohraničený pozemkami RD (prevažne záhrady) a ďalej priestorom objektu kultúrneho domu s pozemkom určeným podľa UPN-O na funkciu relaxácie. V južnej expozícii v blízkosti, ale mimo navrhovanej výstavby je vodný tok „Podhájsky potok". Ochranné pásma a podmienky rešpektovania vodného toku sú dodržané.
 
Terén je svahovitý so spádom smerom k vodnému toku. Výškový rozdiel jestv. terénu v pozdĺžnom smere je cca 3,5 ~ 4 m. Pozemok je nezastavaný a nevyužívaný. Možnosti dopravného napojenia sú dané jestv. stavom - prístupová vozidlová komunikácia a možnosť sekundárneho prechodu pre peších pozdĺž východného priečelia objektu kultúrneho domu.
 
Zvolená bola koncepcia uplatnenia typologickej formy schodiskových sekciových domov - dve samostatné sekcie. Sekcia „A" so suterénom, resp. polosuterénom, ktoiý sa pri využití terénneho profilu v juhovýchodnom priečelí dostáva na úroveň upraveného terénu. Sekcia „B" bude bez suterénu. Výškovo ide o 4-podlažný objekt bez využitia podkrovia, zastrešený sedlovými strechami so sklonom strešných rovín 22° so strešnou krytinou BRAMAC. Z hľadiska hmoty a pôsobenia v priestore sa jedná o jeden objekt. Konštrukčne stavbu tvoria dva samostatné oddilatované celky s vlastným režimom voči zakladaniu.
 
Stavebno-technické riešenie stavby
 
Zakladanie
Základy sú navrhnuté ako monolitické pásové do nezámrznej hĺbky. Spôsob založenia, rozmery pásov, hĺbky základových spár, druh betónu sú podrobne riešené vo výkrese základov - v časti statika.
 
Nosný systém
Obvodové a nosné vnútorné murivo je navrhnuté v hrúbke 250 mm z tenkostenných tvárnic z prostého betónu EASYBLOK Pre zlepšenie tepelno - technických vlastností obvodovej steny bude objekt zateplený zatepľovacím systémom napr. BAUMIT. Vonkajšie stĺpy loggií štvorcového prierezu 300/300 mm budú monolitické železobetónové.
Nosnú stropnú konštrukciu tvorí ZB monolitická doska hr. 180 mm uložená na nosné a obvodové steny. Stropná doska nad 1. PP bude zo spodu zateplená zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou hr. 100 mm. Dosky balkónov a loggií sú monolitické železobetónové. Nadokenné a naddvemé preklady, trámy a vence budú monolitické železobetónové. Všetky ZB konštrukcie budú z vonkajšej strany dodatočne chránené zatepľovacím systémom.
 
Schodiská
Schodiská sú navrhnuté ako jednoramenné monolitické železobetónové jednostranne kotvené do nosných múrov a do stropnej konštrukcie. Šírka ramena je 1100 mm.
Nenosné steny a priečky
Vnútorné deliace priečky majú hrúbku 100 mm a sú tiež navrhnuté z tenkostenných tvárnic z vibrolisovaného prostého betónu EASYBLOK. Prímurovka slúžiaca na ochranu zvislej izolácie proti vode a zemnej vlhkosti bude murovaná z betónových tvárnic hr. lOOmm. Predná stena inštalačných šácht bude riešená ako predsadená sadrokartónová stena. Deliace priečky pivníc sú navrhnuté montované drevené, nosná konštrukcia z drevených hranolov kotvených do podlahy a stropu, výplň z drevených latiek.
 
Zastrešenie
Objekt bude zastrešený sedlovými strechami so sklonom strešných rovín 22°. Nosnú konštrukciu strechy tvoria drevené priehradové väzníky so styčníkovými doskami. Zateplenie strechy bude minerálnou vlnou v úrovni stropu nad 4. NP. Strešná krytina je navrhnutá betónová BRAMAC hnedej farby s kompletnými doplnkovými výrobkami. Dažďové vody budú odvádzané zo strechy do žľabov a odpadov a následne do dažďovej kanalizácie.
 
Podlahy
Konštrukčná hrúbka podláh v suteréne a na 2. - 4. NP bude 100 mm. Tepelnú resp. zvukovú izoláciu podláh bude tvoriť polystyrén, resp. dosky z minerálnej vlny hr. 40 mm, betónová mazanina vystužená sieťovinou hr. 50 mm a nášľapné vrstvy podláh hr. 10 mm.
Konštrukčná hrúbka podláh na 1. NP bude 150 mm. Tepelnú izoláciu podláh bude tvoriť polystyrén, resp. dosky z minerálnej vlny hr. 80 mm, betónová mazanina vystužená sieťovinou hr. 60 mm a nášľapné vrstvy podláh hr. 10 mm
Nášľapné vrstvy sú navrhnuté podľa druhu prevádzky v jednotlivých priestoroch -keramická dlažba, laminátová podlaha, cementový poter s protiprašným náterom.
 
Povrchové úpravy
a/ Vnútorné:
Vnútorné povrchy stien a stropov budú tvoriť vápenné štukové omietky s maľbou, v skladových a technických priestoroch suterénu vápenné s vápennou maľbou. Vybrané miestnosti podľa druhu prevádzky, resp. účelu budú obložené keramickým alebo belninovým obkladom v požadovanom rozsahu. Steny spoločných priestorov budú natreté oteruvzdomým disperzným náterom.
 
b/ Vonkajšie:
Vonkajšie štruktúrované omietky stien sú navrhnuté v dvoch farebných odtieňoch -okrová svetlá a okrová tmavá. Sokel stavby bude omietnutý mozaikovou omietkou šedého odtieňa. Plastové výplne otvorov (okná, dvere, zasklené steny) budú bielej farby. Krytina bude betónová BRAMAC hnedej farby. Klampiarske výrobky budú z pozinkovaného plechu opatreného ochranným náterom hnedej farby. Zámočnícke výrobky budú oceľové s výplňou z ťahokovu, opatrené ochranným náterom šedej a tmavošedej farby. Komínové teleso nad úrovňou strechy bude opatrené prefabrikovaným plášťom SCHIEDEL
 
Izolácie
Tepelné izolácie sú navrhnuté tak, aby objekt ako celok zodpovedal požiadavkám platnej teplotechnickej normy. Zateplovací systém bude vybraný podľa kvalifikovanej ponuky jeho dodávateľov. Hydroizolácie sú navrhnuté v zmysle platných noriem.
 
Výplne otvorov
Okná a dvere v obvodovom plášti sú navrhnuté plastové bielej farby, zasklené izolačným dvojsklom. Vnútorné parapety majú plastové, vonkajšie hliníkové. Vnútorné dvere sú atypické drevené v oceľových alebo drevenných zárubniach, plné, resp. zasklené jednoduchým nepriehľadným sklom. Tvarové a rozmerové riešenie jednotlivých výrobkov je zrejmé z výkresov pohľadov.
 
Zdravotechnika - vodovod a kanalizácia
Navrhovaný objekt bude mať k dispozícii prístup na vodovodný obecný rád vlastnou prípojku. Spôsob zásobovania vodou, riešenia požiarnej vody a umiestnenia súvisiacichzariadení je dokumentovaný v projekte stavby.
Spôsob odkanalizovania objektu je riešený delenou kanalizačnou sieťou. Splaškové vody z objektu budú odvádzané navrhovanou kanalizačnou prípojkou cez prečerpávaciu šachtu do existujúcej splaškovej obecnej kanalizácie. Dažďové vody zo striech a parkovacích plôch budú zaústené do vsakovacej šachty za objektom.
 
Plynoinštalácia a vykurovanie
Objekt bude napojený na STL verejný plynovod potrubím vedeným v ceste. Potrubie bude ukončené na hranici pozemku v regulátori tlaku plynu Odtiaľ potom NTL potrubie v zemi k objektu - miestu spotreby.
Riešený objekt bytového domu bude plynofikovaný Zdrojom tepla budú závesné plynové kotly so zodpovedajúcim výkonom pre každý z 32 bytov. Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté panelové, resp. vo vybranách priestoroch rebríkové radiátory. Ohrev teplej vody bude zabezpečený v integrovanom ohríevači TV.
 
Zabezpečenie elektrickej energie
Z transformačnej stanice pri ihrisku sú dotiahnuté dva káble s ukončením v skriniach na fasáde kultúrneho domu a na vonkajšom vedení pred kultúrnym domom. Bytový dom aj garáže budú napojené po predĺžení z novej pilierovej skrine. Priestor parkoviska bude osvetlený výbojkovými svietidlami na stožiaroch. Meranie spotreby jednotlivých bytov je navrhnuté v elektromerových rozvádzačoch na každom podlaží a osobitne pre spoločnú spotrebu samostatne.
 
 
Zeleň, sadové úpravy
Návrh sadových úprav zohľadňuje o.i. potrebu výsadby sídelnej a izolačnej zelene aj s ohľadom na predpokladané riešenie priestoru pre dennú rekreáciu za kultúrnym domom. Podrobná dokumentácia je doložená osobitne.
 
Dopravné plochy
Dopravné riešenie je navrhnuté s ohľadom na požiadavky výstavby a prevádzky (užívania) objektu a napojenie na dopravný systém v obci. Zároveň rešpektuje predpokladaný výhľad dostavby priestoru za kultúrnym domom s predpokladanou budúcou funkciou relaxácie a dennej rekreácie.
 
Garáže
Súčasťou projektu stavby je riešenie skupina 15 samostatných garáží v susedstve prístupovej komunikácie k objektu bytového domu. 

 

 

Prostredníctvom bartrovej spoločnosti sa riešili aj tieto subdodávky:

- stavebná činnosť

- stavebný materiál

- drevo na krov

- elektro inštalácie

- plastové okná

- zateplenie + omietka

- vykurovanie

- vonkajšie úravy - zeleň a kamene