KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Obchodné podmienky


OBCHODNÉ PODMIENKY BARTROVÉHO SYSTÉMU SuperBarter.sk

 

1. Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky bartrového systému SuperBarter.sk  (ďalej OP) stanovujú práva a povinnosti prevádzkovateľa bartrového systému - VOICE, s.r.o. (ďalej len  prevádzkovateľ) ako aj klientov bartrového systému (ďalej len klient), a  tiež zásady právneho vzťahu medzi nimi ako je to uvedené v Registračnom formulári bartrového systému (ďalej RF). Tieto OP sú záväzné pre všetky strany právneho vzťahu, vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zákonov platných v SR. Spoločnosť VOICE,s.r.o.  prevádzkuje bartrový systém SuperBarter.sk a organizuje bartrové obchody svojim klientom na princípe evidencie a zúčtovania týchto obchodov prostredníctvom bartrových kont. Pri svojej činnosti používa jednotné obchodné podmienky bartrového systému a jednotné know-how.

 

2. Registrácia v bartrovom systéme

Doba platnosti registrácie je na dobu neurčitú. Registrácia nadobúda platnosť dňom jej elektronického odoslania na adresu prevádzkovateľa. Registrácia nového klienta je voči prevádzkovateľovi účinná dňom nasledujúcim po dni prijatia úhrady ročného registračného manipulačného poplatku na účet prevádzkovateľa v plnej výške, dovtedy prevádzkovateľ nie je touto registráciou viazaný. V prípade, ak klient neuhradí ročný registračný manipulačný poplatok na účet prevádzkovateľa v plnej výške ani v dodatočnej lehote 21 dní po uplynutí lehoty splatnosti, celá registrácia sa ruší od počiatku. V prípade varianty registrácie 1.3. (v zmysle platného cenníka) ak sa prvá zákazka nezrealizuje do 6 mesiacov odo dňa podpísania registrácie, tiež sa celá registrácia ruší od počiatku.

 

Klient vykoná registráciu prostredníctvom elektronického komunikačného systému www.elektronickyuctovnik.sk (ďalej len „Elektronický účtovník“). Klient pri registrácii vyslovene udeľuje súhlas s týmito OP ako aj s OP prevádzkovateľa Elektronického účtovníka EXENT s.r.o., IČO: 46 775 978. Klient berie na vedomie, že za funkčnosť, správnosť, administráciu, zabezpečenie a plynulé a nerušené užívanie systému Elektronický účtovník, ako aj za všetky prípadné reklamácie, škody, straty, zodpovednosti a iné nároky z používania elektronického systému, zodpovedá v plnom rozsahu prevádzkovateľ Elektronického účtovníka EXENT s.r.o., pričom zodpovednosť VOICE s.r.o. sa vylučuje.

 

Prevádzkovateľ bartrového systému a klient vyslovene súhlasia, že všetky ich úkony pri používaní Elektronického účtovníka vo vzťahu k bartrovému systému a jeho členom, najmä pri realizácii obchodov, objednávkach, faktúrach, platbách a iných operáciách, ako aj realizácia všetkých funkcionalít Elektronického účtovníka, sú ich právnymi úkonmi a sú si vedomí ich záväznosti rovnocenne tomu, ako by sa jednalo o úkony v písomnej forme a ďalej vyslovene súhlasia, že pri týchto úkonoch uskutočnených prostredníctvom Elektronického účtovníka je zachovaná písomná forma, nakoľko sú robené elektronickými prostriedkami umožňujúcimi zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Prevádzkovateľ bartrového systému a klient zároveň vyslovene súhlasia, že všetky ich úkony vykonané v systéme Elektronický účtovník majú účtovný a daňový dopad rovnako, ako pri vykonávaní účtovných a daňových úkonov v listinnej podobe (faktúry, zúčtovacie doklady a i.) a o obsah týchto úkonov sú strany povinné upraviť si svoje účtovníctvo. Pri vykonávaní úkonov, konajúca strana zodpovedá za to, že jej úkony sú vykonávané pravdivo, správne, v súlade s právnym poriadkom, právami a povinnosťami z členstva v bartrovom systéme.

 

Klient sa do Elektronického účtovníka prihlasuje prostredníctvom kombinácie zvoleného a prideleného prihlasovacieho mena a prístupového hesla, ktoré boli jedinečne zverené klientovi za účelom jeho overenia. Klient zodpovedá za bezpečnosť a utajenie tejto prístupovej kombinácie ako aj za to, že zabezpečí na svoju zodpovednosť, aby touto prístupovou kombináciou nemohla disponovať žiadna iná osoba než klient alebo osoba na to ním vyslovene poverená, pričom za konanie tejto osoby klient vyslovene zodpovedá. Pre účely posúdenia náležitosti úkonov, nevyvrátiteľne platí, že úkony vykonané v systéme Elektronický účtovník pod prihlasovacou kombináciou klienta, vykonal klient alebo osoba ním na to zmocnená alebo osoba, ktorá prihlasovaciu kombináciou získala z dôvodov na strane klienta. Je zodpovednosťou klienta, ak úkon prostredníctvom jeho prihlasovacej kombinácie vykonala iná osoba aj mimo jeho vôle, pred ktorou neutajil svoju prístupovú kombináciu alebo ju náležite neobmedzil alebo neinštruoval na použitie jeho prístupovej kombinácie. Klient je oprávnený vytvárať trvalý prístup k svojmu elektronickému kontu (tento prístup môže byť klientom kedykoľvek obmedzený alebo zrušený) aj ďalším osobám, pričom nevyvrátiteľne platí, že tieto osoby konajú v rozsahu oprávnení od klienta a ich úkonmi je klient viazaný. Obmedzenie konania týchto osôb na strane klienta je účinné voči tretím osobám v tom prípade, ak sú ich užívateľské práva obmedzené prostredníctvom vykonania týchto obmedzení v systéme Elektronický účtovník.

 

Prevádzkovateľ bartrového systému  týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 vyhlasuje že

Osobné údaje , ktoré klient poskytne prevádzkovateľovi pri registrácii budú spracované za účelom sprostredkovania bartrových predajov a nákupov a tiež zúčtovania bartrových prostriedkov pre neho. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov klienta bartrového systému je plnenie záväzkov prevádzkovateľa v rámci registrácie klienta v bartrovom systéme.   Osobné údaje klienta bartrového systému budú spracované a evidované po dobu, po ktorú je prevádzkovateľ povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.  Klient bartrového systému má právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania.

3. Bartrové obchody

Pod pojmom bartrový obchod sa rozumie výmena tovaru/služieb medzi klientmi bartrového systému. Klient bartrového systému za bartrové nákupy cez bartrový systém platí vlastným tovarom/službami. Bartrové nákupy a bartrové predaje klienta bartrového systému nie sú na sebe závislé. Klient bartrového systému môže prostredníctvom bartrového systému  nakúpiť u celkom iného klienta bartrového systému, než ktorému  predal svoj tovar/službu. Prevádzkovateľ bartrového systému hodnotu bartrových obchodov  svojim klientom zaznamenáva prostredníctvom bartrových prostriedkov. Bartrové obchody je možné uskutočňovať  iba so spoločnosťou, ktorá je registrovaná v bartrovom systéme (alebo sa do bartrového systému zaregistruje) a má aktívne svoje bartrové konto, t.j. má zaplatený ročný manipulačný poplatok za balík služieb. Množstvo bartrových obchodov ako aj ich mesačný/ročný objem si stanovuje každý klient bartrového systému sám - podľa svojich kapacít a možností.

 

Klient bartrového systému je povinný pri svojom bartrovom predaji, ktorý sa uskutočnil s pomocou bartrového systému, akceptovať bartrové  prostriedky bartrového systému, pričom podiel bartrovej časti obchodu je dohodou predávajúceho a kupujúceho klienta bartrového systému v rozpätí 10% - 100% - tného bartra z celkovej hodnoty dohodnutého obchodu. Uvedené percentá bartra sú počítané z celkovej hodnoty obchodu bez DPH. Prevádzkovateľ neumožňuje prevod bartrových prostriedkov ako platbu DPH.

 

4. Potvrdenie bartrového obchodu

Predávajúci a kupujúci klient bartrového systému je povinný vo všetkých dokladoch, ktoré súvisia s bartrovým obchodom (objednávka písomná alebo mailom, zmluva o dielo, faktúra, atď.), uvádzať skutočnosť, že ide o bartrový obchod, a tiež v akom bartrovom percentuálnom  pomere (v zmysle bodu 3) je alebo bude tento obchod uskutočnený.

 

5. Etika v bartrovom obchodovaní

Klient bartrového systému berie tento spôsob obchodovania ako súčasť svojich podnikateľských aktivít a akceptuje všeobecne platné pravidlá a zákony Slovenskej republiky. Klient bartrového systému je pri bartrovom predaji/nákupe svojich výrobkov/služieb rovnocenným partnerom pre obchodný vzťah tak isto ako predávajúce/kupujúce firmy mimo bartrový systém. Klient bartrového systému dbá na kvalitu a primeranú cenu svojich výrobkov/služieb tak, aby nepoškodil svoje meno, ako i meno prevádzkovateľa bartrového systému. Klient je povinný dodržiavať svoje bežné ceny (veľkoobchodné a maloobchodné), za ktoré ponúka svoje výrobky/služby zákazníkom mimo bartrový systém. Klient bartrovej spoločnosti je povinný platiť v termínoch splatnosti provízie z obchodu (v zmysle platného cenníka a obchodných podmienok). Klient bartrového systému je povinný pri svojich bartrových nákupoch, v prípade pomerových obchodov, zaplatiť predávajúcemu klientovi v termíne splatnosti aj dohodnutú časť platby v eurách a tiež DPH.

 

6. Bartrové konto

Prevádzkovateľ bartrového systému zriaďuje a prevádzkuje klientovi bartrového systému bartrové konto, na ktorom zaznamenáva, sleduje a kontroluje hodnoty jeho obchodov – bartrových nákupov a bartrových predajov. Toto bartrové konto prevádzkovateľ klientovi zriadi v deň zaplatenia registračného manipulačného poplatku. V prípade nezaplatenia pokračovacieho manipulačného poplatku sa klientovi jeho bartrové konto zablokuje – až do zaplatenia pokračovacieho manipulačného poplatku. Hodnota  bartrového konta v bartrovom systéme je evidovaná v bartrových prostriedkoch, ktoré majú rovnakú hodnotu ako euro.

 

Bartrové prostriedky na bartrovom konte klienta je možné čerpať len formou nákupov v bartrovom systéme bartrovej spoločnosti – nákupom tovarov/služieb od klientov z bartrového systému. Nezaplatením pokračovacieho poplatku ani zaslaním výpovede z bartrového systému nevzniká klientovi nárok na preplatenie  bartrových prostriedkov v eurách.

 

Prevádzkovateľ bartrového systému je oprávnený blokovať bartrové prostriedky na  bartrovom konte klienta – jedná sa o rezerváciu bartrových prostriedkov na bartrovom konte kupujúceho klienta v prospech predávajúceho klienta. Každý klient bartrového systému je o výške svojho bartrového konta ako aj všetkých pohyboch na bartrovom konte (bartrových predajoch a nákupoch) informovaný cez on-line zúčtovací program.

 

7. Ochrana bartrových prostriedkov

Klientovi bartrového systému nie je povolené postupovať jeho bartrové konto ako aj bartrové prostriedky iným klientom alebo tretím osobám, ako i robiť iné bartrové prevody , ktoré môžu pôsobiť v neprospech bartrového systému alebo klientov bartrového systému. Do tohto spadá  aj  požičiavanie bartrových prostriedkov iným klientom bartrového systému. Postúpenie bratrového  konta alebo bartrových prostriedkov môže urobiť klient iba v opodstatnených prípadoch a to iba na základe písomnej odôvodnenej žiadosti, ktorú odsúhlasí prevádzkovateľ bartrového systému.

 

8. Bartrový tovarový úver (ďalej BTU)

Klient bartrového systému, ktorý chce z bartrového systému  nakupovať a nemá na bartrovom konte dostatočné množstvo bartrových prostriedkov, môže požiadať prevádzkovateľa bartrového systému o Bartrový tovarový úver. Klientovi, ktorý nakúpil a použil bartrové prostriedky z tohto úveru, vznikol záväzok voči bartrovému systému. Poskytnutie tohto BTU je oproti zabezpečeniu, ktoré je klient povinný poskytnúť (ručenie, záložné právo, zábezpeka, iné záruky podľa dohody s prevádzkovateľom). Povinnosťou tohto klienta je najneskôr do doby splatnosti BTU na bartrovom konte vyrovnať tento tovarový záväzok  predajom výrobkov/služieb klientom bartrového systému. Pokiaľ klient nemôže vyrovnať tento záväzok bartrovými obchodmi (tovarom/službami), je povinný nesplatený zostatok BTU vyrovnať finančnou platbou (hotovosťou alebo prevodným príkazom) v eurách v termíne splatnosti BTU. Na BTU nie je zo strany klienta právny nárok a prevádzkovateľ bartrového systému nie je povinný BTU klientovi poskytnúť. Podmienky poskytnutia, čerpania, zabezpečenia, úhrady a ďalšie náležitosti BTU, upraví osobitná písomná zmluva, ktorá môže byť uzatvorená s klientom, ak dôjde k písomnej dohode oboch strán.

 

9.Garancia bartrových obchodov

Predávajúci klient si pri každom zadaní bartrového obchodu do zúčtovacieho systému rezervuje bartrové prostriedky na bartrovom konte kupujúceho v prospech svojho bartrového konta. Pomocou tejto rezervácie prevádzkovateľ bartrového systému garantuje predávajúcemu klientovi bartrovú platbu od kupujúceho, t.j. na túto platbu mu nevznikne pohľadávka. Každý bartrový obchod, na ktorý poskytne prevádzkovateľ bartrového systému prísľub krytia, je krytý buď kladným zostatkom bartrových prostriedkov na bartrovom konte kupujúceho klienta, alebo zabezpečeným  BTU kupujúceho klienta.

 

10. Bartrové  prevody na bartrovom konte klienta

Klient registrovaním v bartrovom systéme pristupuje k dohode s ostatnými klientmi,  že bartrový podiel každého obchodu, realizovaného medzi klientom a inými rôznymi klientmi je považovaný za vzájomne započítateľnú pohľadávku bez ohľadu na rôznosť strán (medzi ktorými však uzatvorený právny vzťah, napr. z kúpnej zmluvy bez iného dotknutia trvá) a možno ju preto, v zmysle § 358 - 364 Obchodného zákonníka, ako vzájomnú pohľadávku mnohostranne pomocou bartrových prostriedkov započítať. Klient vyslovene uznáva, že realizácia transakcie bartrového obchodu a jeho zúčtovania cez systém Elektronický účtovník je záväzným právnym úkonom klienta uvedeným v predošlej vete s rovnakými právnymi účinkami, aké sú dané pre písomnú formu takéhoto právneho úkonu. Klient je povinný si na základe akceptovania tejto pohľadávky, po zrealizovaní bartrového prevodu (prevod batrových prostriedkov) upraviť o túto platbu svoju účtovnú evidenciu t.j. dodávateľ si odberateľa po zaplatení platby v eurách a zúčtovaní bartrovej platby v plnej výške vyradí zo zoznamu dlžníkov.

 

V prípade vystavenia a zaslania faktúry, ktorá nezodpovedá výške sprostredkovaného obchodu, má prevádzkovateľ právo odmietnuť uskutočniť takýto prevod bartrových prostriedkov a zároveň má oprávnenie dať klientovi za takéto porušenie obchodných podmienok výpoveď z bartrového systému.

 

Na základe pribudnutia provízie v plnej výške vrátane DPH na účet prevádzkovateľa bartrového systému, zúčtovací systém zaevidovanú rezervovanú bartrovú platbu zrealizuje, tj. prevedie bartrové prostriedky z bartrového konta kupujúceho klienta na bartrové konto predávajúceho klienta. Bartrový prevod sa považuje za uskutočnený dňom zaznamenania príslušnej hodnoty na bartrovom konte kupujúceho ako aj predávajúceho klienta. O tomto prevode si môže klient vytlačiť výpis o prevode bartrových prostriedkov. Výpis o pohybe slúži klientovi ako doklad k tomu, aby príslušnú faktúru v účtovníctve mohol zaradiť ako zaplatenú.

 

V prípade, že klient nezaplatí províziu z bartrového obchodu, má prevádzkovateľ právo odmietnuť zúčtovať všetky ďalšie bartrové obchody – bartrové predaje ako aj bartrové nákupy, a to až do doby zaplatenia dlžnej provízie. V prípade, že klient nemá zaplatený ročný manipulačný poplatok, klientove bartrové konto je neaktívne, t.j. klient nemôže rezervovať ani zúčtovávať svoje bartrové predaje ani bartrové nákupy, a to až do zaplatenia ročného manipulačného poplatku a aktivovania svojho bartrového konta. Bartrové konto klienta sa stane automaticky neaktívnym nasledujúci deň po vypršaní účinnosti ročného manipulačného poplatku.

  

11. Storno bartrového obchodu

Ak po dohode klientov (predávajúceho a kupujúceho) dôjde k reklamácii  tovaru alebo služieb a je potrebné vrátiť platbu – v eurách a tiež v bartrových prostriedkoch, predávajúci klient vystaví kupujúcemu klientovi dobropis. Na základe toho dobropisu vráti predávajúci kupujúcemu ako bežné eurá tak aj bartrové prostriedky. Prevod bartrových prostriedkov na základe dobropisu je oslobodený od platby provízie. V prípade reklamácie nestráca prevádzkovateľ nárok na zaplatenú províziu z obchodu, pretože obchod bol sprostredkovaný, zavinenie bolo na strane predávajúceho klienta (kvalita tovaru, kvalita montáže, termín dodávky, a pod.)

 

12. Bartrová burza

Klient bartrovej spoločnosti má počas svojho aktívneho členstva v bartrovom systéme právo na plný prístup ku všetkým obchodným informáciám, ktoré sa nachádzajú v Informačnom bartrovom systéme www.superbarter.sk. Zároveň má klient právo zadávať do tohto Informačného bartrového systému všetky svoje ponuky a požiadavky, ktoré chce realizovať prostredníctvom bartrového systému. Tieto ponuky ako aj požiadavky musia byť skutočné a čo najviac špecifikované. Po obsahovej stránke za ponuky a požiadavky zodpovedá klient.

 

Klient bartrového systému, ktorý nie je aktívnym klientom bartrového systému (nemá zaplatený ročný manipulačný poplatok za balík služieb) nemá prístup ku kontaktným informáciám v Informačnom bartrovom systéme www.superbarter.sk

 

Prevádzkovateľ bartrového systému má právo dočasne alebo úplne zrušiť prístup na bartrovú burzu klientovi, ktorý má aktívne členstvo, ale vystupuje v bartrovom systéme neseriózne, alebo zneužíva informácie z bartrového informačného systému a poškodzuje meno bartrového systému.

 

Klient bartrovej spoločnosti môže dať do svojej ponuky v bartrovom informačnom systéme výlučne iba tovary a služby, ktoré sú jeho majetkom alebo má so spoločnosťou, ktorej tovar/službu ponúka (jedná sa napr. o jeho dlžníka) podpísané Uznanie záväzku a Dohodu o riešení pohľadávky bartrom. Tieto dokumenty podpisuje klient so spoločnosťou, ktorá je jeho dlžníkom. Tento dlžník nie je klientom bartrového systému a preto pri predaji tovarov/služieb vystupuje klient bartrovej spoločnosti ako predávajúci. Takto predávaný tovar musí byť kvalitný, za bežnú cenníkovú cenu. 

 

13. Sprostredkovanie bartrového obchodu

Sprostredkovanie bartrového obchodu sa môže uskutočniť ako za účasti poradcu tak aj bez jeho účasti. Sprostredkovanie nemožno zužovať len na prítomnosť poradcu pri konkrétnom jednaní. Klient uznáva, že ak by prevádzkovateľ bartrového systému nevyvíjal svoju činnosť pri prevádzkovaní bartrového systému a klientov by v bartrovom systéme nezdružoval, neposkytoval im bartrové prostriedky a pod., klient by nemohol uzavrieť bartrový obchod.  a tak je tento obchod závislý od toho, že prevádzkovateľ bartrového systému tento systém vedie a spája v ňom ako sprostredkovateľ súčasné, možné, i budúce ponuky a dopyty klientov, resp. umožňuje klientom uzavrieť obchod aj s inými osobami, ktoré do bartrového systému vstúpia na základe jeho prevádzkovania prevádzkovateľom.

 

Ak by klient neakceptoval súčinnosť prevádzkovateľa v bartrovom obchode, obchod by neuzavrel. Jedná sa o obchody, ktoré uzatvárajú dvaja klienti, ktorých spojil tento bartrový systém, ktorí boli spojení na základe prevádzky tohto systému a naopak, bez aktívne vyvíjanej činnosti prevádzkovateľa by k uzavretiu obchodu nedošlo. Prevádzkovateľ bartrového systému vyvíja nepretržitú sprostredkovateľskú činnosť, ktorá vedie k uzatvoreniu obchodov, ktoré vznikajú touto činnosťou prevádzkovateľa bartrového systému ako sprostredkovateľa voči klientovi uzatvárajúcemu obchod, za čo patrí prevádzkovateľovi bartrového systému provízia. Klient preto vyslovene uznáva, že pri každom obchode sprostredkovanom cez bartrový systému je nárok prevádzkovateľa na jeho províziu.

 

14. Poplatky a provízie

14.1. Poplatky.

Na základe registrácie je každému klientovi účtovaný za poskytovanie balíku služieb ročný manipulačný poplatok podľa aktuálneho cenníka. Uhradenie ročného manipulačného poplatku za základné služby je podmienkou nutnou pre nadobudnutie aktívneho členstva v bartovom systéme. Ročná sadzba za základné služby sa platí prevádzkovateľovi bartrového systému za každý (technický) rok členstva v bartrovom systéme podľa aktuálneho cenníka. Registrácia nového klienta je voči prevádzkovateľovi účinná dňom nasledujúcim po dni prijatia úhrady ročného registračného manipulačného poplatku na účet prevádzkovateľa v plnej výške, dovtedy prevádzkovateľ nie je touto registráciou viazaný.

 

V prípade ročného registračného manipulačného poplatku (nový klient) za využívanie bartrového systému SuperBarter.sk bod 1.1., 1.2., 1.4.,1.5., platného cenníka VOICE, je splatnosť tohto poplatku 7 dní od vypísania a  odoslania elektronického registračného formulára. Ak klient nezaplatí tento registračný manipulačný poplatok ani ďalších 21 dní po uplynutí splatnosti na zaplatenie tohto poplatku, táto registrácia sa ruší od svojho počiatku. V prípade bodu 1.3. je splatnosť registračného manipulačného poplatku do 7 dní od zaevidovania prvého bartrového obchodu do on-line bartrového systému. Zaplatením poplatku sa považuje deň pripísania prostriedkov na účet prevádzkovateľa v plnej výške.

 

Ročný manipulačný poplatok sa platí každoročne (vždy na technický rok) – na predĺženie aktívneho členstva v bartrovom systéme (t.j. používanie informačného systému) a tiež na aktivácie bartrového konta o ďalších 12 mesiacov. Pri platbe pokračovacieho manipulačného poplatku môže klient využiť bonus – platbu poplatku bartrovými prostriedkami (viď aktuálny cenník VOICE)  Platbu na ďalších 12 mesiacov je potrebné uhradiť najneskôr v deň ukončenia aktívneho členstva z predchádzajúceho obdobia a to za sadzbu podľa aktuálneho cenníka platného v daný deň.. Ak klient zaplatí neskôr, stále platí tú istú sumu (t.j. obdobie na ktoré platí tento poplatok sa mu skráti). Zároveň ak klient nezaplatí pokračovací poplatok včas,  príde o možnosť uplatniť si pri platbách pokračovacích poplatkov bonusy– platbu poplatku bartrovými prostriedkami (viď aktuálny cenník VOICE). V prípade ukončenia členstva v bartrovom systéme  nemá klient nárok na vrátenie manipulačného poplatku, ani jeho alikvótnu časť.

 

14.2. Provízie.

Z hodnoty každého predaja zrealizovaného prostredníctvom bartrového systému je účtovaná každému klientovi provízia  v zmysle platného cenníka v čase vzniku nároku na zaplatenie provízie. V provízii, ktorú klient platí nie je zahrnuté iba sprostredkovanie obchodu, prípadne príležitosť uskutočniť bartrový obchod pomocou bartrového systému s využitím bartrových prostriedkov, ale aj práca spolupracovníkov bartrového systému (s využitím funkčného Informačného systému, o aktuálnosť ktorého sa stará prevádzkovateľ) pri riešení a realizácii bartrových nákupov klienta, ktoré pomocou bartrového obchodovania nadobudol. Klient bartrového systému je povinný túto províziu zaplatiť v termíne splatnosti uvedenej na faktúre, ktorú obdrží zo Zúčtovacieho systému.

 

Prevádzkovateľ je oprávnený fakturovať províziu aj z obchodu, ktorý sa neuskutočnil  prostredníctvom bartrového prevodu, ale boli pri ňom použité informácie z bartrového informačného systému alebo bol tento obchod dohodnutý alebo zrealizovaný v súčinnosti s prevádzkovateľom alebo zmluvnými spolupracovníkmi prevádzkovateľa.

 

Pre účely provízie, za obchod sa považuje aj každá (neobchodná) transakcia, pri ktorej dochádza k prevodu  alebo prechodu bartrových prostriedkov z konta klienta na konto iného klienta alebo nového klienta, bez ohľadu na to, či je odplatná alebo bezodplatná a bez ohľadu na spôsob a titul nadobudnutia (napr. darovania, dedenia, nadobudnutia v exekúcii či z iného titulu z verejnej moci, postúpenia, výmeny a pod). V prípade ak klient nezaplatí províziu, nemôže až do zaplatenia tejto provízie disponovať bartrovými prostriedkami na svojom bartrovom konte.

 

V provízii nie je zahrnuté len sprostredkovanie, ale aj ďalšie služby prevádzkovateľa vo vzťahu k vedeným bartrovým prostriedkom a prevádzkovaniu bartrového systému a preto nárok na jej zaplatenie vzniká objektívne, bez ohľadu na mieru zapojenia prevádzkovateľa v danom obchode. Pre vylúčenie pochybností, pri každom obchode uzatvorenom medzi členmi bartrového systému so zapojením bartrových prostriedkov, alebo v prípade podľa druhej vety predošlého odseku, platí, že bol sprostredkovaný v dôsledku prevádzkovania bartrového systému  a preto prevádzkovateľovi patrí od klienta provízia.

 

Nárok prevádzkovateľa na zaplatenie provízie vznikne aj v prípade, ak klient bartrového systému uzatvorí obchod a ktorý vznikne alebo má pôvod na základe účasti vo verejnom obstarávaní, najmä ale nielen podľa Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v zn. nesk. predp. (ZoVO). Svojou účasťou na verejnom obstarávaní, v ktorom je zahrnutý aj vzťah cez bartrový systém VOICE, klient uznáva svoju povinnosť zaplatiť províziu prevádzkovateľovi bartrového systému rovnako, ako pri každom inom obchode cez bartrový systém. Klient ďalej uznáva, že služba mu zo strany prevádzkovateľa bartrového systému bola poskytnutá aj v prípade vzniku obchodu na základe ZoVO, rovnako ako pri každom inom bartrovom obchode, a to tým, že prevádzkovateľ prevádzkuje bartrový systém a tým vytvoril klientovi príležitosť vstúpiť do obchodného vzťahu s účasťou bartrových prostriedkov s iným subjektom (v zmysle bodu 12) a to aj takým, ktorý sa riadi ustanoveniami ZoVO, pričom uzavrieť bartrový obchod s daným subjektom cez ZoVO by nebolo možné bez nepretržitej činnosti prevádzkovateľa bartrového systému. 

 

15. Právne nástupníctvo

Tieto OP sú vyslovene záväzné v celom svojom rozsahu aj pre právnych nástupcov klienta ako aj pre všetky osoby, ktoré od klienta alebo po klientovi nadobudnú bartrové prostriedky, členstvo alebo inú účasť v bartrovom systéme, alebo iné práva a povinnosti vyplývajúce z účasti klienta v bartrovom systéme a to v akomkoľvek prípade, kedy tieto osoby nadobúdajú bartrové prostriedky, účasť alebo členstvo v bartrovom systéme od klienta alebo po klientovi, pri prevode, prechode, postúpení práv a povinností, najmä ale nielen v dôsledku dedenia po klientovi ako poručiteľovi, nadobudnutí v exekučnom konaní od klienta ako povinného, v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní pri výkone súdneho rozhodnutia, rozhodnutím iného verejného subjektu a pod. V prípade, ak iná osoba nadobudne tieto bartrové prostriedky a iné práva a povinnosti po klientovi, platí, že táto osoba ako nástupca klienta v akomkoľvek ponímaní, má rovnaké práva a povinnosti, ako mal klient. Žiadna osoba, ktorá bartrové prostriedky alebo iné práva a povinnosti nadobudla po klientovi, nemôže mať viac práv a povinností, než mal klient ako jej právny predchodca. Ani klient, ani nástupca v právach a povinnostiach klienta, ani žiadna iná oprávnená osoba konajúca (či už súkromne alebo z verejnej moci) v mene alebo vo veciach klienta, jeho nástupcu, alebo inej osoby s právnym záujmom vo vzťahu k bartrovým prostriedkom klienta, z dôvodu vyššie uvedeného najmä nemôže požadovať žiadny nárok na vyplatenie bartrových prostriedkov v peniazoch, ani o ich odkúpenie, ani iné vyrovnanie v inej forme než v realizácii bartrových obchodov podľa ponuky členov bartrového systému, nakoľko toto právo nepatrí ani žiadnemu klientovi. Od prevádzkovateľa nikdy nemožno žiadať ani mu uložiť povinnosť vyplatiť, odkúpiť, alebo akokoľvek inak kompenzovať bartrové prostriedky v peniazoch či v inom plnení okrem možnosti uzatvoriť obchody s inými členmi bartrového systému. Dispozícia nástupcov klienta s nadobudnutými bartrovými prostriedkami podlieha rovnakým pravidlám a aj  poplatkom, aké by bol povinný plniť klient ako právny predchodca týchto osôb. V prípade, ak nástupca nadobúda po klientovi bartrové prostriedky a iné práva a povinnosti, nakladanie s týmito prostriedkami je viazané na úhradu členských a províznych poplatkov rovnako, ako by tieto poplatky znášal klient, pričom nástupca hradí poplatky vo výške podľa svojho aktuálneho statusu (podnikateľ/firma/občan/atď.).

 

16. Záverečné  ustanovenia

16.1. Každý účastník registrácie môže vypovedať registráciu bez uvedenia dôvodu s 1 mesačnou výpovednou lehotou, písomnou výpoveďou doručenou prevádzkovateľovi bartrového systému. Výpovedná lehota začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po obdržaní výpovede.  

16.2. Prevádzkovateľ bartrového systému má právo okamžite odstúpiť od registrácie s klientom bez dodržania výpovednej lehoty v nasledujúcich prípadoch:

 a) poškodzovania mena a klientov bartrovej spoločnosti

 b) závažného porušenia Obchodných podmienok 

 c) platobnej neschopnosti klienta alebo zastavenia platieb zo strany klienta

 d) začatie konkurzného konania na klienta, prípadne reštrukturalizácie

 e) odpredaj podniku klienta

 f) likvidácia firmy klienta

Klient bartrového systému je v prípade začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizácie povinný okamžite upovedomiť správcu konkurznej podstaty o svojej účasti v bartrovom systéme (v prípade bartrového tovarového úveru o svojich záväzkoch voči bartrovému systému). O tejto skutočnosti je povinný klient oboznámiť aj prevádzkovateľa. V prípade, že prevádzkovateľ bartrového systému nepoužije právo odstúpiť od registrácie s klientom bartrovej spoločnosti, u ktorého bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, klient zostáva v tomto prípade ďalej účastníkom bartrového systému - prostredníctvom správcu konkurznej podstaty.

 

V prípade odpredaja podniku alebo likvidácie podniku je taktiež klient povinný o tejto skutočnosti upovedomiť prevádzkovateľa bartrového systému. Taktiež je klient bartrového systému povinný nových majiteľov podniku, prípadne likvidátora firmy upovedomiť o tom, že je klientom bartrového systému, a že má v tomto bartrovom systéme bartrové prostriedky získané na základe realizácie bartrových obchodov, prípadne že má záväzky voči prevádzkovateľovi z titulu nesplateného tovarového úveru.

 

Vo všetkých prípadoch  kedy prestane klient fungovať v  štandardnom podnikateľskom režime, je bartrové prostriedky na bartrovom konte klienta možné čerpať iba bartrovými nákupmi cez bartrový systém, tj. nákupmi od  klientov bartrového systému.

 

16.3.V prípade, že dôjde k zániku registrácie (podľa bodov 16.1. a 16.2.), zostáva povinnosťou  klienta alebo právneho nástupcu spotrebovať bartrové prostriedky na svojom bartrovom konte bartrovými nákupmi v rámci bartrového systému. Pokiaľ má prevádzkovateľ bartrového systému pohľadávky voči klientovi, ktorého účasť v bartrovom systéme skončila, klient súhlasí aby prevádzkovateľ bartrového systému použil príslušnú časť kladného zostatku bartrového konta klienta k uspokojeniu svojich pohľadávok voči klientovi.

16.4. V prípade, že má klient záväzok voči bartrovému systému a dôjde k ukončeniu členstva v bartrovej spoločnosti (podľa bodu 16.1. a 16.2.), klient je povinný do 7 dní odo dňa skončenia platnosti registrácie vyrovnať tento záväzok dodávkou tovaru/služieb po dohode s prevádzkovateľom alebo zaplatením dlžnej čiastky v eurách.

16.5. Akékoľvek obchody sprostredkované alebo zúčtované cez bartrový systém vznikajú na zmluvných základoch medzi obchodnými partnermi. Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ bartrového systému vstupuje do týchto jednaní ako sprostredkovateľ a vykonávateľ bartrových platieb medzi klientmi, nezodpovedá  za správnosť, úplnosť a bezchybnosť uskutočnených dodávok tovarov alebo služieb medzi klientmi.

16.6 Názorové a právne spory ohľadnom uskutočnených dodávok tovarov alebo služieb sa vždy vedú medzi klientmi bartrového systému bez toho, aby tým bol dotknutý prevádzkovateľ bartrového systému.

16.7 Klient je povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky zmeny v evidenčných údajoch ohľadom svojej firmy – názov, adresa, zápis v registri (zrušenie registrácie v ŽRSR alebo ORSR), tiež zmeny v kontaktných údajoch. Zároveň je klient povinný udržiavať aktuálne mailové adresy v on-line zúčtovacom programe v rámci Elektronického účtovníka, pretože tieto mailové adresy sú súčasťou procesu zúčtovania bartrového prevodu (platby za bartrové nákupy). Zároveň je klient povinný zabezpečiť aby mailom zasielané bartrové faktúry boli na jeho strane správne doručiteľné, t.j. vo vzťahu k spamovým filtrom (košom).

16.8 V prípade, ak klient ako predávajúci, akceptuje platbu bartrom – t.j. potvrdí túto skutočnosť v objednávke, zmluve, dohode, faktúre alebo v akomkoľvek inom  písomnom dokumente,  nemá nárok na požadovanie alebo vymáhanie tejto čiastky od kupujúceho klienta v eurách. Ak nastane situácia, kedy obidve strany takúto zmenu akceptujú, je potrebné k tomu doložiť písomnú dohodu obidvoch strán. Aj v tomto prípade nestráca prevádzkovateľ bartrového systému nárok na províziu z daného obchodu. 

16.9 OP sú súčasťou registrácie a sú záväzné ako pre klientov, tak i pre prevádzkovateľa bartrového systému.

16.10 Prevádzkovateľ bartrového systému je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti zmeniť alebo úplne nahradiť tieto OP. Túto zmenu prevádzkovateľ zverejní na svojej internetovej stránke spolu s určením jej platnosti a účinnosti. Toto zverejnenie prevádzkovateľ  zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny. Ak klient nesúhlasí so zmenou OP, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia platnosti nových OP. Ak sa prevádzkovateľ bartrového systému a klient nedohodnú inak, majú právo na základe tohto nesúhlasu ukončiť vzájomný vzťah. Ak klient vo vyššie uvedenej lehote neoznámi prevádzkovateľovi svoj nesúhlas so zmenou OP, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy prevádzkovateľa  a klienta sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými OP. V prípade, ak sú OP menené z bezpečnostných dôvodov, t.j. v záujme ochrany klientov pri používaní bartrového systému, a tieto zmeny by nezniesli odklad, prevádzkovateľ bartrového systému je oprávnený vykonať zmeny OP bezodkladne a zároveň oznámiť zmenu obvyklým spôsobom na svojom webovom sídle alebo informačnom emaile. Spôsob podľa predošlej vety sa vzťahuje tiež na zmeny týkajúce sa zvyšovania zabezpečenia elektronického systému a zvýšenia jeho bezprostrednej ochrany.

16.11 OP sa vzťahujú na klienta aj v prípade ukončenia členstva v bartrovom systéme a platia pokiaľ si klient nevyčerpá prostriedky na svojom bartrovom konte do nulového zostatku (klient má právo zadávať svoje požiadavky – až do vynulovania jeho bartrového konta).

16.12 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory medzi stranami, ktoré vzniknú zo zmluvnej registrácie v bartrovom systéme prevádzkovateľa, ako aj všetky spory zo súvisiacich právnych vzťahov medzi stranami, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie zmluvnej registrácie, bude rozhodovať príslušný miestny súd. 

 

Tieto OP nadobúdajú platnosť odo dňa zverejnenia na internetovej stránke s účinnosťou od 01.07.2018.