KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Cenník


 

Cenník bartrovej spoločnosti

VOICE, s.r.o.

Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín1. Ročný registračný manipulačný poplatok za poskytovaný balík služieb 
Kategória Poplatok za balík služieb
(uvedená čiastka je bez DPH)
pri registrácii aktivácia v ďalších rokoch
1.1. Občan, nezisková org., občianske združ., remeselník 49,- eur 30,- eur
1.2. Podnikateľský subjekt - platba do 7 dní od registrácie 199,- eur 150,- eur
1.3. Podnik.subjekt - platba pri prvej zákazke alebo produktmi (po dohode) 399,- eur 150,- eur
1.4. Obec 299,- eur 150,- eur
1.5. Mesto 599,- eur 150,- eur

  

Poskytované služby zahrnuté v balíku služieb.

Propagácia a marketing:
• Zverejňovanie ponúk a požiadaviek v bartrovom informačnom systéme na Internete
• Zverejňovanie ponúk a požiadaviek v Newsletter zasielaného mailom klientom aj záujemcom o spoluprácu (po dohode)
• Zasielanie Newsletter s ponukami alebo požiadavkami klienta ďalším klientom bartrového systému
• Zasielanie Newsletter s ponukami alebo požiadavkami klienta záujemcom o spoluprácu v bartrovom systéme

Realizácia bartrových obchodov
• Konzultácie a poradenstvo k realizácii bartrových obchodov

Zúčtovanie (clearing):
• Vedenie a spravovanie bartrového konta
• Blokovanie bartrových prostriedkov v prospech predávajúceho (rezervácia bartrových prostriedkov)
• Garancia bartrovej platby
• Zúčtovanie pohybov na bartrovom konte
• Zriadenie a vedenie jedného osobného bartrového konta – podľa záujmu klienta

  

2. Ročný pokračovací manipulačný poplatok za poskytovaný balík služieb
(aktivácia v ďalších rokoch spolupráce)

Ročný manipulačný poplatok sa platí každoročne (vždy na technický rok) – na predĺženie aktívneho členstva v bartrovom systéme o ďalších 12 mesiacov. Platbu na ďalších 12 mesiacov je potrebné uhradiť najneskôr v deň ukončenia aktívneho členstva z predchádzajúceho obdobia. V opačnom prípade príde klient o možnosť uplatniť si pri platbách pokračovacích poplatkov – bonusy.

Systém bonusov
Pri platbe ročných pokračovacích manipulačných poplatkov je možné použiť bartrové prostriedky (BP) a to vo výške 50% . Uvedené percento sa týka čiastky bez DPH.

Podmienky uznania bonusu:
• Zaplatenie manipulačného poplatku na predĺženie aktívneho členstva do vypršania jeho aktívneho členstva z predchádzajúceho obdobia
• Klient má dobrú platobnú disciplínu – zaplatené všetky provízie a poplatky v termíne splatnosti

 

3. Provízia

Províziu platí predávajúci klient z každého zrealizovaného obchodu prostredníctvom bartrového systému SuperBarter.sk, prevádzkovaný prevádzkovateľom VOICE, s.r.o. . Výška provízie je 5% z celkovej hodnoty obchodu bez DPH. K tejto sume je pripočítaná DPH. Prevádzkovateľ je oprávnený fakturovať províziu aj z obchodu, ktorý pre klienta sprostredkoval, ale ktorý sa potom nezrealizoval pomocou bartrového prevodu

Systém bonusov pri platbe provízií

Predaje cez bartrový systém Provízia Platba
50.001 € – 300.000 € 4% 4% v eur
300.001 € – 600.000 € 4% 3% v eur + 1% v BP
600.001 € – a viac 4% 2% v eur + 2% v BP

 

Podmienky uznania bonusu:

• Klient podpíše Dohodu o ročnom objeme bartrových predajov, kde sa k tomuto objemu písomne zaviaže, tiež zoberie na vedomie že v prípade nedosiahnutia potrebného objemu predaja doplatí rozdiel v provízii – do 5% (v eurách)
• Dosiahnutý predaj sa napočítava z predajov cez bartrový systém VOICE, a to od doby kedy sa klient v bartrovom systéme VOICE zaregistroval (zaplatil ročný manipulačný poplatok) t.j. sa jedná o technický rok, nie kalendárny.
• Dosiahnutý predaj sa napočítava z predajov cez bartrový systém VOICE, každý technický rok od začiatku. Počíta sa celková hodnota obchodu (bez DPH), t.j. pri pomerových bartrových platbách celková hodnota – bez ohľadu na výšku bartrovej platby.
• Prevádzkovateľ bartrového systému VOICE má právo bonus neuznať – na základe zlej platobnej disciplíny klienta
• Bonus sa nevzťahuje na bartrové obchody – služby, predaj nehnuteľností, predaj použitého tovaru, skladové zásoby.

 

4. Poplatky mimo predplateného balíka (uvedená čiastka je bez DPH):

4.1.

Posúdenie žiadosti o Bartrový tovarový úver (BTU)

0-20.000
20.000- viac

 

33,- eur
100,- eur

4.2.

Poplatok za poskytnutie BTU

3,5 - 5%

4.3.

Presun bartrových prostriedkov medzi kontami firiem, ktoré patria tomu istému majiteľovi (neobchodné prevody) 1.601 eur – a viac

17,- eur

4.4.

Opätovná aktivácia bartrového konta klienta (odblokovanie bartrového konta)

30,- eur

4.5.

Vedenie a spravovanie bartrového konta, mimo predplateného balíka

60,- eur

4.6.

Zasielanie Newsletter (novinky,oznamy, ponuky, požiadavky, projekty...), mimo predplateného balíka

24,- eur

V prípade schválenia Bartrového tovarového úveru bude poplatok za posúdenie žiadosti (bod 4.1.) započítaný ako čiastková platba k poplatku za poskytnutie BTU (bod 4.2.)

V Trenčíne, dňa 13.01.2019